مبعث حضرت رسول اکرم (ص) مبارک و خجسته باد

مبعث حضرت رسول اکرم (ص) مبارک و خجسته باد

علاقه پیامبر نسبت به کودکان

الخصوص امام حسن(ع) و امام حسین (ع)

 

شرکت دربازی کودکان نوعی احترام به شخصیت واهتمام به شغل آنها ست . پیامبر (ص) همواره با فرزندان خو یش و  حتی گاهی با کودکان اصحاب بازی می کرد ، چون بازی از نیاز های طبیعی کودک می با شد وبدون آ ن کودک رشد سا لم نخواهد داشت.کودکی که به بازی علاقه نداشته باشد اصولا بیمار محسوب میشود. همه ی انسانها اعم از بزرگ وکوچک ، حتی انبیا واولیای الهی در دوران کودکی تما یل به بازی داشته اند وکما بیش به بازی می پرداختند واین حاکی از آن ا ست که بازی ازنیازهای طبیعی انسان است ؛ گرچه این امربر همگان روشن است.اما مهم این است که والد ین وسر پرستان کودک باوجودآ گاهی به این نیاز ، ممکن است توجه کافی برای رفع این نیاز طبیعی نشان ندهند وازبر آوردن این امر مهم غافل بمانند.

پیشوان دین به این نیاز طبیعی کودکان توجه کافی داشته اند . آنها علاوه بر اینکه کودکان رادربازی دوران کودکی آزاد می گذاشتند ، خود نیز دربازی آنها شرکت نموده ازاین طریق هم بازی آنهارا رونق می بخشید ند وهم به شغل و کار کودکان که درواقع احترام به شخصیت آنها ا ست اهمیت می دادند.

توجه پیا مبر (ص) به بازی کودکان تنها اختصاص به امام حسن وامام حسین (ع) نداشت، بلکه با همه ی کودکان یکسان بود.

پیا مبر (ص) برای اقامه نماز عازم مسجد بود ، درراه مسجد باکودکانی بر خورد که به بازی مشغول بودند. کودکان همین که پیا مبر (ص) راد ید ند بسو ی او دویدند وبرگرد آن حضرت حلقه زدند وهریک می گفت:" کن جملی" ؛ شتر ما باش (تا بر دوش تو سوار شویم).کودکان که رفتار پیا مبر (ص) را با امام حسن وامام حسین (ع) این گونه دیده بودند ، انتظار داشتند که رسول خدا (ص) به آنها پا سخ مثبت دهد. حضرت هم انتظار آنها را برآورده سا خت. مردم برای اقامه نماز در مسجد ، منتظر آن حضرت بودند ، بلال را بسراغ آنحضرت فرستادند. همین که بلال درراه با این جریان مواجه شد ، عرض کرد: یا رسول الله مردم منتظرند .حضرت فرمود : برا ی من تنگ شدن وقت نما زبهتر از تنگ شدن دل این کودکان ا ست.

سپس فرمود: برو بخا نه ام اگرچیزی هست برای کودکان بیاور، بلا ل رفت تمام آن خانه را جستجو کرد تعداد گردو (جوز) یافت آنهارا نزدحضرت آورد، پیا مبر(ص) گردوهارا دردست گرفت وخطاب به کودکان فرمود:

" ا تبیعون جملکم بهذه الجوزات ؟"، آ یا شتر خودرا به این جوز ها می فروشید ؟ کودکان به این معامله رضا یت دادند وبا خوشحا لی پیا مبر (ص) را رها کردند. پیا مبر (ص) را هی مسجد شد وفرمود: خدا رحمت کند برا درم یوسف را که اورا به چند درهم فروختند ومرا به چند جوز.!

 

تاکید پیامبر در مورد احترام به پدر و مادر

جوانی نزد پیامبر(ص) آمد و گفت:می خواهم جهاد بروم ولی مادرم ناراحت است.

پیامبر(ص) فرمود:

برگرد و با مادر خویش باش، قسم به آن خدائی که من را به حق مبعوث کرد  یک شب مادر با تو مانوس گردد از یک سال جهاد در راه خدا بهتر است.

و نیز پیامبر(ص) فرموده است: بترسید از این که عاق و مغضوب والدین بشوید، زیرا بوی بهشت از پانصد سال راه به مشام می رسد، ولی هیچگاه به کسانی که در مورد خشم والدین هستند بوی بهشت بر مشامشان نخواهد رسید.

بوسیدن دست کارگر توسط پیامبر اسلام

انس بن مالک گوید هنگامی که رسول خدا (ص) از جنگ تبوک بازگشت ، سَعد انصارى به پیشواز وى آمد .

پیامبر پس از آن که دست او را فشرد ، به وى فرمود:

به چه سبب دستانت این گونه سخت و زبر شده است؟» گفت: اى رسول خدا! بیل می زنم و طناب می کشم و خرج زندگی خانواده ام مى کنم . پس رسول خدا(ص) دست وى را بوسید و فرمود: این دستى است که هرگز آتش به آن نمى رسد.

 

 

/ 0 نظر / 428 بازدید