نقاشی خرگوش و هویج با کف پا

نقاشی خرگوش و هویج با کف پا 

وسایل لازم:

کاغذ سفید یا مقوای سفید - گواش آبی و نارنجی و سفید و سبز

شرح کار: پای چپ کودک را  آبی رنگ بزنید مطابق نمونه روی کاغذ یا مقوا بزنید

 - پای راست کودک را نارنجی رنگ بزنید و مطابق نمونه روی کاغذ یا مقوا بزنید

 و با انگشت دست و رنگ آبی دو گوش خوگوش و دم او را بکشید و با انگشت

 دست و رنگ سبز برگهای هویج را بکشید وقتی  رنگها خشک شد مطابق

 نمونه با انگشت دست و رنگ سفید پوزه وچشمهای خرگوش را بکشید وقتی

 خشک شد در پایان با ماژیک مشکی سیبل و مردمک چشم خرگوش و خطوط

 لازم را بکشید.

 

/ 0 نظر / 371 بازدید