شعر: سیب خوشمزه

سیب خوشمزه

  هاهاها هوهوهو

باد آمد بادآمد

در باغ سیب ما

شادآمد شادآمد

این شاخه آن شاخه

لرزید از دست باد

یک سیب خوشمزه

در جوی آب افتاد

آب آن را شُرشُرشُر

با خود تا صحرا برد

یک گاو خال‌خالی

آن را بو کرد و خورد

/ 0 نظر / 38 بازدید