اگر دوست دارید پرنده ای ساده اما زیبا بکشید،ادامه پست را مطالعه کنید.


گام اول :
استفاده از اشکال کمکی برای طراحی ساده تر

گام دوم :
با سر و نوک پرنده شروع کنید و بعد با ترسیم بال ها ادامه دهید.(مطابق شکل های زیر)


گام سوم :
خطوط اضافی را پاک کرده و بعد رنگ آمیزی کنید.